Album Tree

Photo info

EXIF data

Onota Lake, Pittsfield, MA, July 2012.

Onota Lake, Pittsfield, MA, July 2012.