Album Tree

Photo info

EXIF data

Ducks, Mountain View, CA, Jan 2020.

Ducks, Mountain View, CA, Jan 2020.