Album Tree

Photo info

EXIF data

Ducks, Mountain View, CA, Oct 2016.

Ducks, Mountain View, CA, Oct 2016.